Ogłoszenia

RODO

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Szanowni Państwo

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Państwa jako słuchaczy, rodziców i opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest ”Be Smart” Olena Volos, z siedzibą przy ul. Wapiennej 15, 91-087 w Łodzi, tel. +48889151137, e-mail: szkola@besmartlodz.pl . We wszystkich sprawach dotyczących RODO prosimy wysyłać e-maile pod adres rodo@szkolabesmartlodz.pl
2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk słuchaczy, imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru dowodu osobistego, numeru karty pobytu, numeru paszportu, miejsce zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych słuchaczy związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę, zdjęć na profilach: Facebook, Instagram, strona internetowa, Google moja firma). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
3) dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami Państwa jako słuchaczy i Państwa dzieci, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).
b) w celach statystycznych, rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych usług.
c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez szkołę ”Be Smart” Olena Volos.
4) dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba, że wcześniej słuchacz podejmie decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
5) podstawą przetwarzania jest zgoda słuchacza bądź opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.
6) Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
7) Państwa dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w szkole ”Be Smart” Olena Volos i udostępnione wyłącznie podmiotom trzecim takim jak: biuro rachunkowe i LangLion.
8) macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 (RODO).
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
10) macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
11) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.